Fèis an Earraich Cèilidh Trail

Posted by Cèilidhean air Chuairt on March 05, 2014

Bi Ceilear, Cèilidh air Chuairt an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse, air ais air an rathad ‘san Iuchair. Ma tha thu eadar 16 & 25, agus deidheil air siubhal, seinn agus ceòl is craic, thig còmhla rinn! Auditions air Diciadain 9mh an Giblean nuair a tha Fèis an Earraich a’ dol ‘s a Phloc.

Ceilear, the Skye and Loch Alsh Cèilidh Trail will be back on the road this July – touring, playing, singing, dancing and have great craic!!! If you are over 16 by summer, get in touch with us. Auditions will be held during Fèis an Earraich in Plockton on Wednesday 9th April.

Deadline

09.04.14