Fèis Lochabair Cèilidh Trail

Posted by Cèilidhean air Chuairt on March 05, 2014

A bheil thu eadar 16-25 bliadhna dh’ aois le comas ciùil? Am bu toil leat pàirt a ghabhaill ann an turas cìuil sàmhraidh phroifeasanta ann an sgìre Lochabair le turastal na chois?

Are you between 16-25 years old with a musical ability? Would you like to take part in a professional paid music tour in the Lochaber area throughout the summer?

For more information and an application pack, please contact Vicky Maclean – 01397 704132 | vicky@feisean.org

 

Deadline

31.03.14