Fèis Rois Ceilidh Trail 2014

Posted by Cèilidhean air Chuairt on January 28, 2014

Fèis Rois is currently welcoming applications from young musicians and singers aged 16 – 25 to participate in its 2014 Ceilidh Trail programme. This is a hugely exciting opportunity to develop your skills as a performing artist whilst also contributing to a significant cultural tourism initiative in Scotland.

Apply online from 13th January to 10th February. The deadline for applications is 5pm on Monday 10th February and applications received after this time cannot be accepted.

Tha Fèis Rois a-nis a’ cur fàilte air iarrtasan airson an Cèilidh air Chuairt a bhios a’ gabhail àite rè mìosan an t-samhraidh 2014. Tha e fosgailte do luchd-ciùil òga eadar 16-25 bliadhna  a dh’ aois. ‘S e cothrom sònraichte a th’ ann do dhaoine òga na sgìlean ciùil aca leasachadh agus cuideachd a bhith mar phàirt de dh’ iomairt a tha a cuir an t-uamhas ri eaconamaidh turasachd cultarail ann an Alba.

Bruth an seo airson foirm iarrtas. ‘S e an ceann latha mu dheireadh airson iarrtasan Diluain 10 Gearran aig 5f. Cha tèid iarrtasan a ghabhail às dèidh seo.

 

Deadline

10.02.14