Live

Fhoirt13

project

Cèilidhean air Chuairt

Cèilidhean air Chuairt will nurture the next generation of traditional musicians at a grass-roots level to support a vibrant program of high quality events and performances across the country.

BLOG POSTS

Commonwealth

CT14Latharnaweb CT14Roisweb CT14Lochaberweb CT14SpePosterweb CT14Fhoirt CT14CataibhPosterRH

Tha na buidhnean gu lèir a-nis air na luchd-ciùil aca a thaghadh airson na cuairtean samhraidh ‘s tha iad a-nis a’ cur na planaichean aca ri chèile airson na ceilidhean is consartan anns am bi iad an sàs rè an t-samhraidh.

Tòisichidh na buidhnean le trèanadh aig Fèis Alba eadar 7-18 Iuchar. Gheibh iad oideachadh ann an grunn dhiofar chuspiarean co-cheangailte ri beatha an neach-ciùil proifeiseanta a bharrachd air stiùir bho luchd-ciùil tràidiseanta proifeiseanta a chuidicheas na buidhnean leis na seataichean-ciùil is òrain aca.

Cumaibh sùil air an làrach againn an seo agus an làrach-lìn againn airson an fhiosrachadh às ùire agus na cuirmean aig gach cuairt.

The Ceilidh Trail groups have now selected their members for the summer trails and plans are now coming together for the various events that they will be taking part in across their local areas.

The groups will take part in our annual training event Fèis Alba which takes place in Plockton between 7-18 July. The groups will learn from industry experts about a number of aspects related to the life of a professional musician as well as music workshops led by professional traditional musicians who will helps the groups organise their music and song sets.

Keep an eye on our page here and on our website for the latest information and tour dates for each trail.

 

1492317_646562855380863_2059532183_o

 

Fèis Rois is currently welcoming applications from young musicians and singers aged 16 – 25 to participate in its 2014 Ceilidh Trail programme. This is a hugely exciting opportunity to develop your skills as a performing artist whilst also contributing to a significant cultural tourism initiative in Scotland.

Apply online from 13th January to 10th February. The deadline for applications is 5pm on Monday 10th February and applications received after this time cannot be accepted.

Tha Fèis Rois a-nis a’ cur fàilte air iarrtasan airson an Cèilidh air Chuairt a bhios a’ gabhail àite rè mìosan an t-samhraidh 2014. Tha e fosgailte do luchd-ciùil òga eadar 16-25 bliadhna  a dh’ aois. ‘S e cothrom sònraichte a th’ ann do dhaoine òga na sgìlean ciùil aca leasachadh agus cuideachd a bhith mar phàirt de dh’ iomairt a tha a cuir an t-uamhas ri eaconamaidh turasachd cultarail ann an Alba.

Bruth an seo airson foirm iarrtas. ‘S e an ceann latha mu dheireadh airson iarrtasan Diluain 10 Gearran aig 5f. Cha tèid iarrtasan a ghabhail às dèidh seo.

 

IMG_4054IMG_4120

Seo agaibh sgeulachd Lauren Byrne a bha na ball de Chèilidh air Chuairt Lochabair 2013. 

The following is a short story of Lauren Byrne’s experiences whilst taking part in the Lochaber Ceilidh Trail during the summer of 2013.

In the beginning, I was not entirely aware of what I was letting myself in for, what new world was about to be opened up for me to explore and enjoy. Forming a band of young folk, in such a way that the Ceilidh Trail does, allowed me to meet many new people as well as become better acquainted with those I already knew and by the end of it I found myself with five new best friends, with whom I felt I could connect with, in a before unknown way, through the sharing of music. The training week in Plockton, with tutoring from many talented and well-known faces, threw you right into the centre of it all; being stuck in the middle of nowhere surrounded only by dozens of passionate musicians, with the week culminating in a concert/ceilidh for all Fèis Alba attendants as well as the locals. Then the tour itself, which ranged from formal concerts to laid back pub sessions, gave us the opportunity to expose our talents to the public and present what great substance traditional music has to offer. The tour was also responsible for many great, craic-filled journeys and (sleepless) overnight stays, my personal favourites being the night in a hotel in Loch Lomond following a nerve-wracking  concert alongside the highly acclaimed Karen Matheson of “Capercaillie” and of course the infamous trip to the Isle of Muck, despite the ferry home being cancelled, leaving us having to hitch a lift from another tiny, tourist-filled boat – on which we decided to have a tune to pass the journey time—in order to get back to the mainland in time for our next gig. It’s fair to say the tour kept us all busy throughout the summer and there are certainly a few in-jokes between the band and more than a few funny stories to be shared.

I was devastated when this year’s Ceilidh Trail had to come to an end. However, the sadness was nothing in comparison to the sense of achievement, as well as so many other attributes, I gained from it all. Being part of the Fèisean Lochabair Ceilidh Trail has opened up so many new doors for me and has completely steered my life in a different direction for the better; for one, it has inspired me to begin learning Gaelic, and I now intend to go on to study Gaelic and traditional music in further education. Thanks to the Ceilidh Trail, members of the band’s potential has been recognised and many of us are still kept busy even now, months afterwards, with various gigs and therefore we are steadily building ourselves a good reputation, which will hopefully lead us on to greater things in the future. And so, if it weren’t for my spontaneous decision to audition for the Ceilidh Trail earlier this year, I feel I would not be at all where or who I am today. I had no idea how much I would get out of what was essentially a summer of fun spent with good friends and lots of great music, and I am so grateful for the innumerable amount of opportunities it has given me and my fellow band members; it is something I will look back on fondly for the rest of my life, and was overall a truly rewarding experience.

Thairis air na mìosan a tha romhainn bidh sinn a’ cur dealbhan, fiosrachadh agus sgeulachdan an seo bho Na Ceilidhean air Chuairt agus aithrisean bho na daoine òga a bha an sàs anns na diofar chuairtean am-bliadhna.

Over the coming months, we will be posting photos, information and stories from the Cèilidh Trails of 2013 and the plans that lie ahead for 2014. We will have features from some of our  Ceilidh Trail members who will share their experiences of the Ceilidh Trails and the impact it has had on their development as young musicians

 

 

The following is an article that appeared in Fèisean nan Gàidheal’s quarterly magazine Faileas

Cèilidh Trail’s Enjoy Hectic Summer Schedule

This summer saw 9 Ceilidh Trail groups take in over 260 events across the length and breadth of Scotland as well as taking part in exchanges in Ireland and perfomances in England.

This year there were Ceilidh Trail groups from Fèis Lochabair, Fèis Latharna, Fèis an Earraich, Fèis Fhoirt, Fèi Spè, Fèis Chataibh and Fèis Rois had three groups – a local trail and two national groups.

Each trail began their summer with a weeks intensive training at Fèis Alba which took place during the first two weeks of July in Plockton. Tutors this year included, John Carmichael, Anna Massie, Allan Henderson, Alasdair White, Blair Douglas, Arthur Cormack, Sheila McCutcheon, Hector MacInnes and Blair Douglas.

After the time spent at Plockton, the various groups returned to their local areas and toured extensively performing at a variety of locations and taking part in various celebrations throughout the summer. Highlights included Fèis Fhoirt and Fèis Lochabair coming together to perform alongside the celebrated Gaelic singer Karen Matheson at Lomond Shores as well as the Ceilidh Trails performing at a number of sites of natural significance in a new partnership with Scottish Natural Heritage.

The busy summer will come to a climax for the Ceilidh Trails in September, as they perform alongside some of the leading traditional musicians and Gaelic singers the Blas Festival.

Samhradh Trang dha Na Cèilidhean air Chuairt

‘S e samhradh air leth trang a bh’ aig Na Cèilidhean air Cuairt am bliadhna ‘s iad a’ gabhail air an rathad le còrr is 260 tachartas bho 9 bhuidheann thàr mìosan an t-Samhraidh.

Am bliadhna bha Cèilidhean air Chuairt air a chuir air dòigh le Fèis Lochabair, Fèis Latharna, Fèis an Earraich, Fèis Fhoirt, Fèi Spè, Fèis Chataibh agus bha trì buidhnean aig Fèis Rois – buidheann Ionadail agus dà bhuidheann Nàiseanta.

Thòisich gach Cèilidh air Chuairt le seachdain trèanaidh aig Fèis Alba, a bha ruith air a’ chiad chola-deug den Iuchar sa Phloc. A-measg nan luchd-teagaisg am bliadhna bha Iain Mac IlleMhicheil, Anna Massie, Ailean MacEanruig, Alasdair White, Sheila McCutcheon, Eachan MacAonghais, Art MacCarmaig agus Blàr Dubhghlais.

Fhuair na com-pàirtichean sàr-oideachadh ann a bhith a’ cur seataichean ciùil agus òrain ri cheile, a bharrachd air obair fuaim, dannsa, sgìlean stèidse agus a’ cur air adhart tachartasan.

Aig deireadh a’ chiad seachdain chaidh cèilidh a chuir air dòigh le na buidhnean ann an Àrd-sgoil a’ Phluic far an deach na dh’ ionnsaich a thaisbeanadh do mhuintir na sgìre agus luchd-turais a bha fuireach san àite. Thànaig na buidhnean air an darna seachdain còmhla ris an Sgoil Shamhraidh Dràma airson oidhche thaisbeanaidh aig Talla Dhonaidh Chaimbeul ann an Sabhal Mòr Ostaig.

Thog na diofar bhuidhnean air an rathad an uairsin, a gabhail a-steach tachartasan ann an iomadach sgìre air feadh Alba, le cuid dhiubh a’ tadhail air Eirinn agus Sasainn. A-measg nan cuirmean sònraichte a chaidh a chumail, chaidh Fèis Fhoirt agus Fèis Lochabair còmhla airson consart leis an seinneadair cliùiteach Karen NicMhathain Auditorium Saoghal na Mara aig taobh Loch Laomainn. Bha na Cèilidhean air Chuairt cuideachd a’ cur air adhart taisbeanaidhean aig Ionadan Nàdair air feadh na diofar sgìrean mar phàirt de cho-obrachadh le Dualchas Nadar na h-Alba.

Thig samhradh trang gu crìch dha na Cèilidhean air Chuairt aig Blas, le na buidhnean a’ cumail taic ri cuid dha na luchd-ciùil traidiseanta is seinneadairean Gàidhlig a th’ againn ‘s an latha an-diugh.